Productes que ofereix Saving Energy

productes > compra a pool

Producte on el preu de l‘energia subministrada és el resultat del sumatori del cost real de compra horari multiplicat pel consum horari del període de facturació i dels serveis d‘ajust gestionats per REE. Saving Energy assumeix el sobrecost dels desviaments 100% ja inclosos en el preu del servei.

Els trets bàsics d‘aquest producte són:

- Compra alineada amb el cost real.
- Possibilitat de gestió real de la pròxima demanda (dia/hores a 0).
- Requereix corba horària.
- Requereix personal amb formació especifica.

ESP