Serveis que ofereix Saving Energy

serveis

coaching
energètic

Assessorament personalitzat integral per a l´estalvi energètic. Inclou l´optimització en la contractació de subministrament, la implementació de les millors tècniques disponibles, la contractació d´empreses de serveis energètics, l´avaluació de contractes de serveis, la planificació energètica i la realització d´auditories energètiques personalitzades

implantació UNE-EN-ISO 50001

La implantació de la ISO 50001 assegura la incorporació de la gestió energètica en la presa de decisions de l´organització i és una eina clau per a l´estalvi energètic i econòmic. Acompanyament a les empreses que desitgin obtenir un estalvi energètic i econòmic mitjançant una estratègia en eficiència energètica.

monitorització i automatització

Experts en comunicacions industrials. Implantació de sistemes de control i mesura basats en protocols oberts de comunicació. Eines en temps real que permet obtenir automàticament la lectura instantània dels consums energètics. Plataforma personalitzada amb el client.

manteniment preventiu i correctiu

Prestació dels serveis de manteniment amb l´objectiu de garantir d´una banda el bon estat de conservació de la seva estructura i elements constructiu i de l´altra, el correcte funcionament dels equips, instal.lacions i xarxes que en formen part i al llarg de tota la seva vida útil.

ESP